Banner

Vzhledem k tomu, že jsem na stránkách našeho MK Bojkovice před časem zveřejnil komentář k situaci týkající se účelové změny nominačních kritérií výběru reprezentace pro MS 2017, považuji za správné také zveřejnit i to, jak celá tato kauza dopadla.

Rada Českého rybářského svazu (nadřízený orgán Odboru LRU muška), předseda ČRS Judr. Šíma a tajemník MRS Ing. Habán několikrát navrhli Odboru LRU muška, aby situaci zvážil a aby své chybné, protiprávní a neakceptovatelné (dle mého názoru přímo podvodné) rozhodnutí týkající se dříve popsané zpětné změny pravidel nominace vzal zpět, a aby nominaci závodníků pro MS a ME v roce 2017 sestavil podle původního Soutěžního a závodního řádu. Odbor toto své pochybení neuznal a na svém únorovém zasedání znovu tuto změnu svým hlasováním potvrdil. Pánové Musil a Starýchfojtů st. se několikrát nechali veřejně slyšet, že pokud nejvyšší orgán (Rada) Českého rybářského svazu neschválí tuto v zásadě protiprávní změnu závodního a soutěžního řádu a nominaci pro ME a MS 2017, tak budou rezignovat na svoje funkce.

I s pomocí odborného posudku renomované právní kanceláře Rada ČRS jednoznačně rozhodla svým usnesením o tom, že zpětná změna pravidel a následně díky této změně vytvořená nominace pro ME a MS 2017 jsou neplatné, a uložila státnímu trenérovi a Odboru muška, aby navrhli novou nominaci závodníků pro rok 2017 v souladu s platným Soutěžním a závodním řádem a první tři závodníky v žebříčku Romana Heimlicha, Vojtěcha Ugra a Luboše Rozu nominovali přímo do reprezentace ČR pro MS 2017 – Slovensko.

Po té pan Martin Musil dodržel své slovo a rezignoval na své funkce a pan Tomáš Starýchfojtů požádal ČRS o uvolnění z funkce z důvodů „ s ohledem na vývoj událostí ohledně nominace a s ohledem na můj zdravotní stav……“

Za sebe musím říci, že si tohoto jejich počinu vážím, svým odstoupením uvolnili prostor pro smírné a konstruktivní jednání. Je totiž potřeba ukončit „válku“ činovníků Odboru Muška proti svému nadřízenému orgánu, kterým je Rada ČRS, a dodržovat stanovená pravidla a řády a snažit se pracovat ve prospěch závodníků, kteří účasti na ME nebo MS a možnosti reprezentovat svou vlast věnovali několik let svého života a spoustu energie a času. Jakékoliv další obstrukce mohou účast na mistrovství těmto závodníkům zhatit.

Jsem hluboce přesvědčený, že oba odstoupivší funkcionáři pod nějakou záminkou (záchrana české muškařské reprezentace, náhlé až zázračné uzdravení, atd ) své rezignace nevezmou zpět. Ale pokud ano, tak alespoň celý svět uvidí, s kým má co do činění, a o co jim vlastně jde.

Milan Čubík

 

 

As I informed international fly-fishing community about the unfair nomination to Czech National Fly Fishing Teams for the year 2017 based on the fraudulent and purpose- built retroactive change of the nomination criteria made by the Committee of Fly-Fishing Competitions in the Czech Republic (FFCommittee), I also considered to inform you how this unpleasant case turned out.

The Council of the Czech Angling Union (Council CAU), Chairman of the CAU Judr. Sima and secretary of the Moravian Angling Union Ing. Habán (which are superior to the FFCommittee), asked FFCommittee for several times to revise the unfair, unlawful and unacceptable (in my opinion directly fraudulent) retroactive change of the nomination criteria and to make nomination for Euro and World Championships in 2017 according the valid Competition Rules.

The FFCommittee refused to accept, that the change of nomination criteria was unfair and incorrect, and again confirmed it at its February meeting.

Martin Musil (manager of the Czech Fly Fishing Team) and Tomáš Starýchfojtů sen. (coach of the Czech Fly Fishing Team) let the public know for several times, that if the highest authority - the Council CAU - does not approve this unlawful change of the nomination criteria and the nomination of competitors for the Championships in 2017, they will resign from their functions.

After evaluation of all aspects including the expert judgment of a reputable law firm aimed on the sport law, the Council CAU decided to cancel all changes in nomination criteria and the nomination for Championships in 2017, and ordered the FFCommittee to suggest new composition of teams for the championships in 2017 in accordance with the valid Competition Rules. According this Rules, the first three competitors from the national competition ranking in 2016 Roman Heimlich, Vojtěch Ungr and Luboš Roza will be nominated directly into the Czech National Team for the World Championship 2017 in Slovakia.

After that resolution, Martin Musil kept his word and resigned and Tomáš Starýchfojtů also resigned "with regard to developments concerning the nomination for year 2017 and with regard to the actual health ......"

I very appreciate resignation of both managers, which made space for new amicable and constructive discussions. It is necessary to finish the "war" of officials of FFCommittee against the Council CAU, and to comply with established rules and regulations and start to work for the benefit of competitors who devoted several years of their life and a lot of energy and time to the right to attend the championship and to represent our country. Any other obstructions can thwart the participation of the competitors in these championships.

I am deeply convinced that both officials will not re-value and not take back the resignation under some pretext (rescue Czech Fly- fishing Team, sudden and miraculous healings, etc.). But if so, at least all people in the international fly-fishing community can see who they actually are.

Milan Čubík