Banner

vysledky1kolo

 

Propozice ke stažení zde !!!

 

Vzhledem k tomu, že jsem na stránkách našeho MK Bojkovice před časem zveřejnil komentář k situaci týkající se účelové změny nominačních kritérií výběru reprezentace pro MS 2017, považuji za správné také zveřejnit i to, jak celá tato kauza dopadla.

Rada Českého rybářského svazu (nadřízený orgán Odboru LRU muška), předseda ČRS Judr. Šíma a tajemník MRS Ing. Habán několikrát navrhli Odboru LRU muška, aby situaci zvážil a aby své chybné, protiprávní a neakceptovatelné (dle mého názoru přímo podvodné) rozhodnutí týkající se dříve popsané zpětné změny pravidel nominace vzal zpět, a aby nominaci závodníků pro MS a ME v roce 2017 sestavil podle původního Soutěžního a závodního řádu. Odbor toto své pochybení neuznal a na svém únorovém zasedání znovu tuto změnu svým hlasováním potvrdil. Pánové Musil a Starýchfojtů st. se několikrát nechali veřejně slyšet, že pokud nejvyšší orgán (Rada) Českého rybářského svazu neschválí tuto v zásadě protiprávní změnu závodního a soutěžního řádu a nominaci pro ME a MS 2017, tak budou rezignovat na svoje funkce.

I s pomocí odborného posudku renomované právní kanceláře Rada ČRS jednoznačně rozhodla svým usnesením o tom, že zpětná změna pravidel a následně díky této změně vytvořená nominace pro ME a MS 2017 jsou neplatné, a uložila státnímu trenérovi a Odboru muška, aby navrhli novou nominaci závodníků pro rok 2017 v souladu s platným Soutěžním a závodním řádem a první tři závodníky v žebříčku Romana Heimlicha, Vojtěcha Ugra a Luboše Rozu nominovali přímo do reprezentace ČR pro MS 2017 – Slovensko.

Po té pan Martin Musil dodržel své slovo a rezignoval na své funkce a pan Tomáš Starýchfojtů požádal ČRS o uvolnění z funkce z důvodů „ s ohledem na vývoj událostí ohledně nominace a s ohledem na můj zdravotní stav……“

Za sebe musím říci, že si tohoto jejich počinu vážím, svým odstoupením uvolnili prostor pro smírné a konstruktivní jednání. Je totiž potřeba ukončit „válku“ činovníků Odboru Muška proti svému nadřízenému orgánu, kterým je Rada ČRS, a dodržovat stanovená pravidla a řády a snažit se pracovat ve prospěch závodníků, kteří účasti na ME nebo MS a možnosti reprezentovat svou vlast věnovali několik let svého života a spoustu energie a času. Jakékoliv další obstrukce mohou účast na mistrovství těmto závodníkům zhatit.

Jsem hluboce přesvědčený, že oba odstoupivší funkcionáři pod nějakou záminkou (záchrana české muškařské reprezentace, náhlé až zázračné uzdravení, atd ) své rezignace nevezmou zpět. Ale pokud ano, tak alespoň celý svět uvidí, s kým má co do činění, a o co jim vlastně jde.

Milan Čubík

 

 

As I informed international fly-fishing community about the unfair nomination to Czech National Fly Fishing Teams for the year 2017 based on the fraudulent and purpose- built retroactive change of the nomination criteria made by the Committee of Fly-Fishing Competitions in the Czech Republic (FFCommittee), I also considered to inform you how this unpleasant case turned out.

The Council of the Czech Angling Union (Council CAU), Chairman of the CAU Judr. Sima and secretary of the Moravian Angling Union Ing. Habán (which are superior to the FFCommittee), asked FFCommittee for several times to revise the unfair, unlawful and unacceptable (in my opinion directly fraudulent) retroactive change of the nomination criteria and to make nomination for Euro and World Championships in 2017 according the valid Competition Rules.

The FFCommittee refused to accept, that the change of nomination criteria was unfair and incorrect, and again confirmed it at its February meeting.

Martin Musil (manager of the Czech Fly Fishing Team) and Tomáš Starýchfojtů sen. (coach of the Czech Fly Fishing Team) let the public know for several times, that if the highest authority - the Council CAU - does not approve this unlawful change of the nomination criteria and the nomination of competitors for the Championships in 2017, they will resign from their functions.

After evaluation of all aspects including the expert judgment of a reputable law firm aimed on the sport law, the Council CAU decided to cancel all changes in nomination criteria and the nomination for Championships in 2017, and ordered the FFCommittee to suggest new composition of teams for the championships in 2017 in accordance with the valid Competition Rules. According this Rules, the first three competitors from the national competition ranking in 2016 Roman Heimlich, Vojtěch Ungr and Luboš Roza will be nominated directly into the Czech National Team for the World Championship 2017 in Slovakia.

After that resolution, Martin Musil kept his word and resigned and Tomáš Starýchfojtů also resigned "with regard to developments concerning the nomination for year 2017 and with regard to the actual health ......"

I very appreciate resignation of both managers, which made space for new amicable and constructive discussions. It is necessary to finish the "war" of officials of FFCommittee against the Council CAU, and to comply with established rules and regulations and start to work for the benefit of competitors who devoted several years of their life and a lot of energy and time to the right to attend the championship and to represent our country. Any other obstructions can thwart the participation of the competitors in these championships.

I am deeply convinced that both officials will not re-value and not take back the resignation under some pretext (rescue Czech Fly- fishing Team, sudden and miraculous healings, etc.). But if so, at least all people in the international fly-fishing community can see who they actually are.

Milan Čubík

 

 

Ahoj všichni, páteční klub potřebuji přesunout na 15:00hod protože před 4 potřebuji odjet. No a protože jsem byl nemocný minulý pátek tak si utočíme nějaké ty slíbené bibia a malé věci na jezero.

Luboš

 

Chtěl bych se podělit o můj názor na nepříjemnou kauzu, která vznikla na konci roku 2016, v jejímž důsledku nebyl do reprezentačních týmů České republiky v muškaření pro rok 2017 zařazen Luboš Roza.

Na začátku se budu držet faktů :

Na podzim 2016 před volbou nového státního trenéra muškařské reprezentace se na internetových diskusích rozhořela kritika stávajícího vedení, do které se zapojili někteří funkcionáři, členové repre-týmů i běžní závodníci, část proběhla veřejně, část pak v rámci interní komunikace mezi nimi. Kritika a diskuse ukázala na jisté dlouhodobé rozepře a také nedostatky ve vedení. Ve volbě byl ve funkci potvrzen Tomáš Starýchfojtů, který následně navrhl změnu závodního řádu, ta byla schválena a v jejím duchu navrhl složení týmů bez Luboše Rozy, který se k současnému vedení vyjadřoval nevíce kriticky.

V čem spočívala ta změna? V SaZŘ platném pro rok 2016 je (bylo) uvedeno pod bodem 42/c : … Pro účast na příštím mistrovství světa budou nominováni první tři z tohoto žebříčku reprezentantů“ Luboš Roza se umístil v konečném hodnocení pro rok 2017 na třetím místě, tedy měl na základě výsledků ze závodů automaticky právo jet na MS.

Odbor LRU muška na svém zasedání v prosinci 2016 bod 42/c SaZŘ zrušil a následně státní trenér Tomáš Starýchfojtů Luboše Rozu nenominoval do týmu pro MS na Slovensku 2017 ani na ME v Portugalsku 2017. Ke změně nominačních kritérií došlo zpětně po té, co již byly výsledky známy, a tím pádem byly podle platného závodního řádu známi i první tři členové týmu pro MS. Tedy změna byla schválena zcela účelově s cílem vyřadit z nominace Luboše Rozu.

Důležité body k projednání na Odboru muška mají být zaslány písemnou formou všem členům čtrnáct dnů předem. Úmysl zpětně zrušit jeden ze zásadních  bodů SaZŘ je zcela jistě nutné považovat za velmi důležitý. Celý závodní řád totiž slouží hlavně k tomu, aby se podle něj řídily soutěže, na základě jejichž výsledku je vybrán reprezentační tým.

Zápis, který má být (alespoň jsem se tak doposud domníval ) veřejný na oficiálních stránkách ČRS tento bod jednání ( zrušení zmiňovaného článku ) neobsahoval, neobsahoval ani některé další body jednání a v plné verzi byl dostupný pouze pro účastníky jednání Odboru LRU muška.

Tolik fakta.

A nyní co mám na srdci :

Může být bez předchozího projednání změněn ten nejdůležitější bod závodního řádu, tedy jaký je klíč pro výběr reprezentace? Byť pánové Musil a Starýchfojtů tento bod zcela evidentně připravovali předem, tak členy odboru o této věci neinformovali. Zápis z jednání není veřejný kompletně, opět zřejmě s cílem utajit tento celkem bezprecedentní zásah do pravidel.

Pánové Starýchfojtů st a Musil mají zcela jistě nějaké vážné důvody Luboše Rozu nenominovat na MS nebo ME 2017. Nevím jaké a mohu se jenom domnívat, jaké to jsou. Ale asi nebudou příliš pádné na to, aby se ti dva pánové postavili a řekli Luboš Roza (za poslední léta náš nejúspěšnější reprezentant) se provinil tím a tím (podloženo relevantními podklady a důkazy), a proto je nutné to s ním projednat a chceme jej vyloučit z reprezentace.

Jenže právě tito dva jmenovaní jsou příliš velcí zbabělci na to, aby se někomu dokázali postavit jako chlapi a vyříkat si věci. Raději volí cestu lidské ubohosti a nemorálnosti a zpětně, bohužel i s podporou dalších členů Odboru LRU muška (nicméně je důležité znovu připomenout, že bylo porušeno již zmíněné platné pravidlo- 14 dnů předem se členům Odboru sdělí důležité body, které se budou projednávat, aby zástupci krajů měli možnost si tyto body promyslet a projednat na svých krajských odborech) zruší pravidlo, které sami vytvořili a které je zcela zásadní pro nominační kritéria. Vzniká tím precedens, podle kterého je možné, že po skončení sezóny si obor vybere kohokoliv do týmu a podle toho i změní kritéria? Je pravda, že současné znění toto přímo umožňuje. Tak je to teď snad všem závodním muškařům jasné: jestli nás něčím na….te , tak my si s vámi pořádek uděláme. Třeba zase změníme pravidla nějakého hodnocení nebo výběru, který jsme sice vytvořili, ale protože si na někom potřebujeme poléčit ego své nedotknutelnosti, tak to zase zpětně zrušíme nebo změníme.

Možná jeden z důvodů tuším. Tak jak je (až na opravdu malé výjimky) poslušným stádečkem zmíněný odbor, tak bude dobré vytvořit si podobné stádečko v reprezentaci. Potom už si opravdu mohou jmenovaní dělat, co chtějí, a hlavně je žádný Roza a jemu podobní nebudou moci otravovat nějakou kritikou.

A musím se poohlédnout i do minulosti a s opomenutím krátkého působení Jana Peciny ve funkci předsedy odboru se podívat na přínos českým muškařům od bývalého předsedy Karla Křivance a současného předsedy Martina Musila. Možná to bude pouze můj subjektivní pohled, ale posuďte.

Jsem si naprosto jistý, že pan Křivanec byl předsedou odboru, který český muškařský svět obohatil o neuvěřitelné množství informací, podnětů a nápadů a je hlavně jeho zásluhou byl posun české muškařiny na ta místa, kde se nacházela a snad ještě i nachází. Názory na něj se různily, prosazoval své názory docela nekompromisně, ale vždy je prosazoval silou své osobnosti a argumentů. Současný předseda Musil? Nevím. Rozhodně jsem nezaznamenal žádný jeho přínos pro českou muškařskou veřejnost či snad reprezentaci. Vlastně možná ano. To byl pan Musil nejvyšším orgánem FIPS na dva roky diskvalifikován z účasti na šampionátech a za ty dva roky se Češi stali dvakrát mistry světa a získali dvě individuální medaile. Svoje názory prosazuje taky nekompromisně, ale téměř vždy jen silou svého hlasu a nekončícího monologu. Ten skončí, až to druhá strana prostě vzdá, aby měla klid.

Velice smutným dokumentem je i sama přihláška Tomáše Starýchfojtů na trenéra. Opravdu jsi Tomáši přesvědčený o tom, že musíš lhát na to, aby ses stal trenérem? Mám na mysli např. tvoji „ částečnou znalost angličtiny“ ( tedy pokud za „částečnou“ nepovažuješ dva tři výrazy, které jsi za leta v či u reprezentace pochytil – fish, fly). Taky si neumím představit termíny „ drtivou část svého volného času“, „výborné organizační schopnosti“, už jsi někdy někde něco pořádal?. A v kontextu s uvedeným na začátku tohoto článku i to „ s úctou a pokorou“ . Ta úcta a pokora se vztahuje k čemu? Má to být úcta a pokora i k vašemu ( s Musilem) porušování pravidel a řádů?

Na závěr :

Pokud jednou dovolíme někomu porušovat daná pravidla a řády ( o slušnosti a morálce nemluvě), tak to bude precedens k tomu, že v budoucnu už budeme jen stádo ovcí, se kterým si jeho „pastýři“ mohou dělat, co se jim jen bude chtít. Jen mám trochu obavy, aby to v naší muškařské veřejnosti nedopadlo takto – „mě se to netýká a ať si to vyřeší ten Roza sám.“

Ale POZOR, jednou to může taky potkat někoho z vás...

 

ENGLISH:

I would like to share my opinion on an unpleasant cause, which emerged at the end of the year2016 and which resulted in not-nomination of Luboš Roza to the Czech fly-fishing national teams for year 2017.

At the beginning, I would like to state some facts:

In the autumn 2016 before the selection of a new state coach for the Czech fly fishing national teams, a critical discussion of the current leadership flared up on the internet. In the discussion were involved some officials, members of national teams and also regular competitors, discussion was held partly on the internet website, partly within the internal communication between them. Criticism and debates pointed to certain long-term rifts and weaknesses in leadership of the national teams.

At the meeting of the Board for fly-fishing competitions of the Czech Angling Union (Board) in the December 2016, Tomáš Starýchfojtů was confirmed in the position of the national coach. He subsequently proposed modification of the official Competition handbook (which contains all obligatory rules for fly fishing competitions and for nomination of national teams), which was approved by Board. This modification resulted in not-nomination of Luboš Roza, who was the most active person in the critical discussions, to the national teams for 2017, although he is the most successful Czech competitor in the last years and he was third in the recent Czech fly-fishing ranking.

 

What was the modification? In the rules for elimination of competitors for the Czech team for European and World Cup valid for 2016 is (was) stated under item 42/c this qualification criterion: ….. “For participation in the next World Cup will be nominated the first three competitors from the final ranking " …. . Luboš Roza placed in the final assessment for 2017 in third place, therefore he had right according this criterion automatically attend the World Cup.

Board cancelled paragraph mentioned in bold above (according to new rules there are no criteria for selection of teams) and finally coach not nominated Luboš Roza to the team for the World Championship in the Slovak Republic in 2017 nor to the team for European Championship in Portugal 2017. Modification of qualification criteria was made after it had been already known the final ranking from 2016. So the modification was approved quite purposefully in order to exclude Luboš from nomination.

Except the fact, that retroactive change in any rules is not permitted anywhere, it was violated another important rule in the Handbook. All important points to be discussed at the meeting of Board should be sent to all members fourteen days in advance. Retroactively cancelation of the most important criterion for nomination to the World and European Teams must be surely considered as very important. The aim of the handbook is to define rules for competitions and for nomination for the national team.

Moreover, complete protocol from meeting of board should be presented at the official website of CAU, and there was presented only summary without mentioning of the modification of rules, which is scandalous. So there were facts.

And now what I have to say:

Can Board change without prior consultation one of the most important paragraph of the Competition Handbook , ie which is the key for selecting the national team? It is apparent that M. Musil (manager of the Czech team, chairman of the Board) and T. Starýchfojtů this point prepared in advance, so it was aim to not inform other members of Board. Complete protocol from meeting of Board was not presented at the official website of CAU, and there was presented only summary without mentioning of the modification of rules. Is it OK?

Mr. Starýchfojtů and Mr. Musil have certainly some reasons why to not nominate Luboš Roza for WCH or EUCH 2017. I don´t know why, and I can only assume why. But the reasons are probably not too strong and not based on a relevant document and evidence to ensure those two gentlemen to stand in front of whole fly fishing society and in front of Luboš Roza (recent most successful representative, and moreover competitor who has extensive experience with fishing in waters in Slovakia) and explain solution why he is not nominated, give him a chance to defend and maybe finally after detailed negotiation exclude him from the teams.

I thing, that these two mentioned gentlemen are too big cowards to stand up like men and negotiate significant reasons, maybe they have no significant reasons. They choose way of immorality, unfortunately, with the support of other members of the Board, and they cancelled one of the most important rules in Handbook mentioned above and moreover rule, which they themselves had created and approved. This creates dangerous precedent. After every season they can change any rule and they can nominate anyone into the teams and it if there is a problem, they can retroactively change any rule or criteria, is it OK? It is true that current Handbook gives to the coach the absolutely right to nominate almost anybody. Is it OK? So what is the message for all fly fishing competitors? If you criticize us, we finish with you easily and quickly. We can change any rule which we have created to prove our ego and intangibility.

Perhaps one reason I can suspect. They created herd of obedient sheep in the Board (except of very few exceptions), and they would like to create similar herd also from national teams. Then next they can do what they want, and no one like Luboš Roza will be able to bother them by any criticism.

I would like to look into the past to compare contribution of the former chairman of the Board Karel Křivanec and current chairman Martin Musil. Maybe it will be only my subjective view.

I am absolutely sure that Mr. Křivanec as chairman enriched Czech and also world fly-fishing society by the incredible amount of information, suggestions, innovation, and ideas and especially his work lifted Czech team to the places, where he is nowadays. He promoted his ideas uncompromisingly, but always with power of experience, personality and arguments. What does current chairman M. Musil? I do not know. I certainly have not seen any of his contribution to Czech team. Actually, maybe yes. When M. Musil was disqualified by FIPS MOUCHE for two years from all championships, in this two years the Czechs became twice World champions and won two individual medals. M. Musil promotes his views rigorously and almost always only by the power of his voice and endless monologue. It always ends up that the other side gives up just being in quiet.

Published application for coach of Tomáš Starýchfojtů was very sad and alarming document itself. Tomas, do you really believe that you have to lie on it to become a coach? I mean eg. your "partial knowledge of English" (i.e. if a "partial" do not consider two or three single words you caught for years). I also cannot imagine the terms "overwhelming part of my leisure time" and "excellent organizational skills," Tomas, have you ever organised anything? You mentioned as the most important characteristics "respect and humility." That respect and humility refers to what? It has to be respect and humility to your and Martin´s Musil trampling rules and regulations?

Finally :

If once we allow someone to violate rules and regulations (I don´t speak about decency and morality), it will be dangerous precedent for the future and we will became just herd of sheep, and our "shepherds" can do what they want with us.

I´m a little worried that in our fly-fishing society could appear something like this: "It does not concern me, and let Luboš Roza figure it alone." But beware, once it can also meet one of you ....

 

 

SPANISH:

Me gustaría compartir mi opinión en relación con una causa desagradable que surgió a finales del año 2016 y en cuya consecuencia, no se incluyó a Luboš Roza en el equipo de representación de la República Checa en pesca con mosca para el año 2017.

Ante todo, me atengo a los hechos:

En otoño 2016, antes de la elección del nuevo entrenador nacional de la representación en pesca con mosca, estalló una crítica en Internet que fue dirigida a la actual dirección y en la cual estuvieron involucrados algunos funcionarios, miembros de los equipos de representación pero también pescadores ordinarios. Una parte de dicha crítica tuvo carácter oficial y otra, mantenida internamente entre los sujetos mencionados más arriba.

La crítica y la discusión demostraron tanto las discrepancias prolongadas como las carencias de la dirección. Durante la elección se confirmó el cargo de Tomáš Starýchfojtů el cual posteriormente, propuso un cambio en las reglas de competición que fue aprobado y en el mismo espíritu, sugirió la composición de los equipos sin Luboše Roza que manifestó críticamente sus opiniones referentes a la dirección.

¿En qué consistía el cambio? En "SaZŘ", vigente para el año 2016, consta (o en su día constaba) en el punto 42/c: ... "Para la participación en el siguiente campeonato mundial se nominarán los primeros tres de los representantes clasificados." En la evaluación final para el año 2017, Luboš Roza se posicionó tercero con lo cual, basándose en los resultados de la competición, tenía automáticamente derecho a participar en el campeonato mundial.

El departamento "LRU" de pesca con mosca en su sesión de diciembre 2016 eliminó el punto 42/c de "SaZŘ" y seguidamente, el entrenador nacional Tomáš Starýchfojtů no nominó a Luboš Roza para el equipo de campeonato mundial de Eslovaquia 2017 ni tampoco para el campeonato europeo de Portugal 2017. Las modificaciones de los criterios de nominación volvieron a tener lugar después de la publicación de los resultados por lo que se conocían los primeros tres miembros del equipo para el campeonato mundial según las vigentes reglas de competición. Pues dicha modificación fue aprobada completamente a propósito y con la finalidad de eliminar a Luboš Roza de la nominación.

Los asuntos importantes a tratar en el departamento de la pesca con mosca deben enviarse por escrito y con 14 días de antelación a todos los miembros. La intención de eliminar retrospectivamente uno de los puntos de "SaZŘ" es, sin duda, necesario de considerar como especialmente significante. Las reglas de competición sirven sobre todo para que según éstas se rijan las competiciones y en base a sus resultados se elige el equipo de representación.

El acta, que debería estar disponible en las páginas oficiales de "ČRS" (o al menos así es como suponía hasta ahora), no contenía dicho punto, además faltaban otros asuntos previstos para la sesión y en su completa versión sólo estaba disponible para los participantes del departamento "LRU" de pesca con mosca.

Hasta aquí los hechos.

 

A continuación, lo que tengo en mente:

¿Es posible que, sin anterior discusión, se cambie el punto más importante de las reglas de competición? ¿Entonces cuál es la clave para elegir la representación? Aunque es absolutamente evidente que los señores Musil y Starýchfojtů han estado preparando este tema por adelantado, no han informado a los miembros del departamento sobre el asunto. El acta de la sesión no está publicado en su completa versión, una vez más y por lo visto, con la finalidad de ocultar esta intervención en las reglas sin precedentes.

Los señores Starýchfojtů a Musil tienen, con toda certidumbre, algunos motivos serios para no nominar a Luboš Roza al campeonato mundial o campeonato europeo 2017. No sé cuáles son pero puedo imaginármelos. Sin embargo, no serán tan convincentes para que estos dos señores decidan que Luboš Roza (nuestro mejor representante en los últimos años) es culpable por esto y lo otro (apoyado por fundamentos y evidencias relevantes) y por lo tanto es necesario discutir el tema con él y eliminarlo de la representación.

No obstante, aquellos dos señores nombrados son demasiado cobardes para actuar como hombres y discutir las cosas. Prefieren elegir el camino de la miseria humana e inmoralidad, desgraciadamente con el apoyo de otros miembros del departamento "LRU" de pesca con mosca (de todas formas, es importante volver a recordar que la norma mencionada anteriormente fue violada - 14 días con antelación deben comunicarse a los miembros del departamento los puntos importantes a tratar para que los representantes de las regiones tengan la posibilidad de pensar y discutir dichos puntos en sus departamentos regionales) derogan la regla que ellos mismos han establecido y que es absolutamente esencial para los criterios de nominación. Entonces surge un precedente en base del cual es posible que al finalizar la temporada, ¿el departamento elegirá a cualquiera para su equipo y también cambiará los criterios? Es cierto que la actual versión lo permite. Así que a partir de ahora, todos los pescadores en pesca con mosca tienen claro que: si nos vais a j...r, nosotros nos arreglaremos. Cambiamos las reglas de algunas calificaciones o elecciones que, cierto es, hemos creado pero porque necesitamos subir el autoestima, las volvemos a eliminar o cambiar.

Creo que conozco uno de los motivos. El departamento parece un rebaño obediente (excepto muy pocas excepciones) por lo que sería bueno crear similar rebaño en la representación. Entonces los nombrados podrán hacer lo que quieran y sobre todo no habrá tal Roza y similares para molestar la dirección con las críticas.

También tengo que mirar el pasado y, con omisión de la corta actividad de Jan Pecina en función de presidente del departamento, recordar la aportación a los pescadores de pesca con mosca checos por parte del anterior presidente Karel Křivanec y el actual presidente Martin Musil. Tal vez es una opinión mía subjetiva pero valorad vosotros.

Estoy absolutamente convencido que el señor Křivanec fue presidente del departamento que el mundo de los pescadores de pesca con mosca enriqueció con increíble cantidad de información, sugerencias e ideas y sobre todo, gracias a él hubo un avance en la pesca con mosca checa donde esperemos, seguimos encontrándonos. Las opiniones respecto a su persona varían, era intransigente en cuanto al cumplimiento de sus creencias pero su actitud se basaba en la fuerza de su personalidad y argumentos. ¿El actual presidente Musil? No sé. Sin duda, hasta el momento no he podido registrar su aportación al público del ámbito de la pesca con mosca checo o a la representación. O bien, sí. Fue el señor Musil quién fue descalificado por el órgano supremo FIPS a dos años de la participación en los campeonatos y durante estos dos años, los checos fueron campeonatos mundiales dos veces y ganaron dos medallas individuales. También es intransigente en cuanto al cumplimiento de sus creencias pero casi siempre tiene sólo la fuerza de su voz y de interminable monólogo. Éste termina cuando se rinde el oponente para poder vivir tranquilo.

Especialmente triste es la inscripción de Tomáš Starýchfojtů en la posición de entrenador. Tomáš, ¿estás seguro que tienes que mentir para convertirte en entrenador? Me refiero, por ejemplo, a tu "parcial conocimiento de inglés" (solo si entiendes por "parcial" las dos o tres expresiones que aprendiste durante tantos años en la representación - fish, fly). Tampoco soy capaz de imaginarme los términos "la mayor parte de mi tiempo libre", "excelentes virtudes de organización", ¿has organizado alguna vez algo? Y en contexto presentado en el inicio de este artículo incluyendo también "con respecto y humildad". ¿Con qué está relacionado el respeto y la humildad? ¿Se refiere al respeto y humildad de violar (con Musil) las reglas y normas?

Conclusiones:

Si permitimos que alguien vulnere las normas y las reglas una vez (destacando la decencia y la moral), en un futuro será un precedente para convertirnos en un rebaño de ovejas con el cual sus "pastores" pueden hacer lo que les de la gana. Únicamente estoy algo preocupado para que dentro de nuestra comunidad de los pescadores de pesca con mosca no acabe de la siguiente manera - "yo no tengo nada que ver con el tema, que se lo solucione Roza mismo."

Pero ATENCIÓN, alguna vez os puede pasar a vosotros...

 

FRANCE:

J’aimerais partager mon opinion sur une cause fort désagréable qui est apparue à la fin de l’année 2016 et dont la conséquence est que Luboš Roza n’a pas obtenu la nomination dans les équipes de représentation de la République tchèque de la pêche à la mouche pour l’année 2017.

Pour commencer, je vais me tenir aux faits :

En automne 2016, avant l’élection du nouvel entraîneur national de la représentation en pêche à la mouche, une critique de la direction actuelle a été entamée dans les discussions internet. Certains fonctionnaires, membres des équipes de représentation et compétiteurs y ont pris part, une partie en a eu lieu en public, et une autre dans le carde de la communication interne entre eux. La critique et les discussions ont montré des disputes à long terme et aussi des défauts de gestion.

Pendant la réunion de la Section LRU (pêche à la ligne) – Mouche en décembre 2016 l’élection a confirmé Tomáš Starýchfojtů dans sa fonction. Celui-ci a par la suite proposé un changement du réglement de compétition ; ce changement ayant été approuvé, il a proposé en ligne avec lui la compositions des équipes sans Luboš Roza, qui avait été le plus fort dans la critique de la direction actuelle.

En quoi consistait le changement ? Le Réglement de compétition valide pour 2016 stipule (stipulait) dans le point 42/c : Les trois premiers de ce classement des représentants seront désignés pour participer au prochain championnat du monde. Luboš Roza a été classé troisième dans la classification finale pour 2017, et avait donc automatiquement le droit, à base de ses résultats de compétition, à participer au championnat.

Pendant la réunion de décembre 2016 la Section LRU (pêche à la ligne) – Mouche a annulé le point 42/c du réglement et par la suite l’entraîneur national Tomáš Starýchfojtů n’a pas nominé Luboš Roza dans l’équipe du championnat du monde en Slovaquie 2017 ni du championnat d’Europe au Portugal 2017. Le changement des critères de nomination a été fait rétroactivement une fois que les résultats étaient connus, et donc aussi bien les trois premiers membres de l’équipe pour le championnat du monde. C’est-à-dire que le changement a été approuvé de façon tout-à-fait intentionnelle avec le but d’éliminer Luboš Roza de la nomination.

Les points essentiels à discuter dans la Section Mouche doivent être envoyés par écrit à tous les membres quinze jours avant la réunion. L’intention d’annuler rétroactivement un des points cadinaux du Réglement de compétition doit être sans aucun doute considérée comme tout-à-fait essentielle. La fonction primaire du Réglement entier est en général de donner les règles de compétitions, dont les résultats servent de base pour la sélection de l’équipe de représentation.

Le compte-rendu qui doit être publié (du moins comme je le croyais jusqu’à présent) sur le site officiel de l’Union tchèque de Pêche ne contenait pas ce point (l’annulation du point du réglement mentionnée ci-dessus), ni certains autres points discutés lors de la réunion. Sa version complète était mise à disposition seulement à ceux qui ont participé à la réunion de la Section LRU (pêche à la ligne) – Mouche.

Voici donc les faits.

Et voici ce qui me tient à coeur :

Est-ce-qu’il est possible de changer sans discussion préalable le point le plus important du réglement de compétition, et quelle est donc la clé pour la sélection de la représentation ? Bien qu’il soit tout-à-fait évident que MM. Musil et Starýchfojtů avaient préparé ce point par avance, ils n’en ont pas informé les membres de la section. Le compte-rendu de la réunion n’est pas publié au complet, aussi avec le but évident de tenir secrète cette intervention aux règles sans précédent.

MM. Starýchfojtů et Musil doivent certainement avoir des raisons sérieuses pour ne pas niminer Luboš Roza au championnats du monde ou de l’Europe 2017. Je ne connais pas ces raisons et je ne peux que présumer. Mais je crois que ces raisons ne sont pas suffisantes pour que ces messieurs le disent à haute voix : Luboš Roza (notre meilleur représentant dans les dernières années) a fait telle ou telle faute (en présentant des documents pertinents et des preuves) qu’il est nécessaire de discuter avec lui, et nous voulons l’exclure de la représentation.

Mais c’est justement cela – les deux personnes mentionnées sont trop lâches pour pouvoir faire face à quelqu’un comme des hommes et discuter à pleine voix. Ils préfèrent prendre des chemins lamentables et immoraux. Pour ce faire, ils annulent rétroactivement – et malheureusement aussi avec le soutien d’autres membres de la Section Mouche (il faut cependant rappeler encore une fois la violation de la règle de communiquer 15 jours auparavant les points importants à discuter aux membres de la Section, afin que les représentant des régions puissent y refléchir et en discuter dans leurs sections régionales) une règle créée par eux-mêmes et tout-à-fait essentielle pour les critères de nomination. N’est-ce pas un précédent selon lequel il serait possible de choisir n’importe qui dans l’équipe après la fin de la saison, et changer les critères conformément ? Il est vrai que le texte actuel du réglement le permet. Donc voilà, tous le pêcheurs à la mouche de compétition le savent maintenant : si vous nous faites ch..., on va vous ramener à l’ordre. Nous pouvons toujours changer les règles d’évaluation ou de sélection que nous avons posées, c’est vrai, parce que nous avons besoin de raviver notre égo dans son intouchabilité, nous allons les annuler ou changer de façon rétroactive.

Je crois deviner une des raisons possibles. Tout comme la section dont je parle, qui est (sauf de très rares exceptions) un troupeau obéissant, ils estiment bon de faire un troupeau semblable dans la représentation. Après, les deux personnes dont je parle pourront vraiment faire tout ce qu’ils veulent, et surtout aucun Roza ni ses semblables ne pourront les embêter avec des critiques.

Je dois faire un détour dans le passé et, sans parler de la courte période d’activité de Jan Pecina en tant que président de la section, considérer l’apport du président précédent Karel Křivanec et du président actuel Martin Musil à la pêche à la mouche tchèque. Ce n’est peut-être qu’un point de vue personnel, mais jugez vous-mêmes.

Je suis sûr et certain que M. Křivanec était un président de section qui avait enrichi le monde de la pêche à la mouche tchèque d’une incroyable quantité d’informations, d’initiatives et d’idées ; c’est surtout grâce à lui que la pêche à la mouche tchèque a atteint la position où elle se trouvait, ou peut se trouver encore. Les opinions diffèrent, il était quelqu’un qui imposait ses idées sans compromis, mais il l’avait toujours fait avec la force de sa personalité et de ses arguments. Et le président actuel Musil ? Je ne sais pas. Je n’ai enregistré aucune contribution qu’il aurait apporté aux pêcheurs à la mouche tchèques, et encore moins à la représentation. Mais peut-être bien que oui. C’était quand M. Musil avait été disqualifié par l’organe suprême de la FIPS pour deux ans de la participation aux championnats ; pendant ces deux années, les Tchèques étaient devenus à deux reprises champions du monde et avaient obtenu deux médailles individuelles. Lui aussi, il impose ses idées sans compromis, mais il ne le fait la plupart du temps qu’à force de sa voix et d’un monologue interminable. Un monologue qui s’achève quand l’autre parti se rend, tout simplement pour avoir du calme.

Aussi l’inscription de Tomáš Starýchfojtů pour entraîneur est un document extrêmement triste. Es-tu certain, Tomáš, que tu dois mentir pour devenir entraîneur ? Je pense par exemple à ta « connaissance partielle de l’anglais » (du moins que tu ne considères comme « partielle » ces deux-trois expressions que tu as attrapées au vol au cours des années dans la représentation – fish, fly). J’ai aussi du mal à imaginer ce que tu veux dire par « une partie écrasante de mon temps libre », « excellente capacité d’organisation » – as-tu déjà organisé quelque chose ? Et, dans le contexte de ce dont je parle au début de cet article, aussi ton « respect et humilité ». En quoi consiste ce respect et cette humilité ? Est-ce le respect et l’humilité de violer les règles et le réglement, comme vous le faites (avec Musil) ?

Pour conclure :

Si nous premettons à quelqu’un une fois de violer les règles et les réglements établis (sans parler de décence et de morale), ceci sera un précédent pour que l’on ne devienne, dans le futur, qu’un troupeau de moutons avec qui ses « pasteurs » peuvent faire ce qui leur plaît. Je crains que les pêcheurs à la mouche tchèques n’adoptent l’ attitude « cela ne me concerne pas et ce Roza doit s’en occuper lui-même. »

Mais PRENEZ GARDE, une fois ceci peut arriver à vous aussi …...

 

 MILAN ČUBÍK